Overzicht van alle 180 vogels in de vogelquiz

Met dank aan 12 fotografen op de Facebook pagina Vogelvrienden voor 102 foto's
en 40 foto's via Wikipedia en Pixabay.
Aalscholver Huiszwaluw Rietgors (vrouwtje)
Appelvink IJsvogel Ringmus
Baardman (mannetje) Jan-van-gent Roek
Baardman (vrouwtje) Kauw Roerdomp
Barmsijs (mannetje) Keep (mannetje) Roodborst
Barmsijs (vrouwtje) Kerkuil Roodborsttapuit (mannetje)
Bergeend (vrouwtje) Kievit Roodborsttapuit (vrouwtje)
Blauwborst (mannetje) Klapekster Rotgans
Blauwe reiger Kleine bonte specht (mannetje) Scholekster
Boerenzwaluw Kleine karekiet Sijs (mannetje)
Bonte vliegenvanger (vrouwtje) Kleine plevier Sijs (vrouwtje)
Boomklever Kleine zilverreiger Slechtvalk
Boomkruiper Kleine zwaan Slobeend (mannetje)
Bosuil Kluut Smient (mannetje)
Brandgans Knobbelzwaan Sneeuwgors (mannetje)
Bruine kiekendief (vrouwtje) Koekoek (mannetje) Sperwer (mannetje)
Buidelmees (mannetje) Koereiger Sperwer (vrouwtje)
Buizerd Kokmeeuw (winter) Spreeuw
Canadese gans Kokmeeuw (zomer) Staartmees
Dodaars Kolgans Stadsduif / Rotsduif
Draaihals Koolmees (mannetje) Steenloper
Drieteenstrandloper Koolmees (vrouwtje) Steenuil
Eider (mannetje) Koperwiek Tafeleend (mannetje)
Eider (vrouwtje) Krakeend (mannetje) Tapuit
Ekster Kramsvogel Tjiftjaf
Fazant (mannetje) Kruisbek (mannetje) Topper (mannetje)
Fazant (vrouwtje) Kuifeend (mannetje) Topper (vrouwtje)
Fitis Kuifeend (vrouwtje) Torenvalk (mannetje)
Fuut Kuifmees Torenvalk (vrouwtje)
Gaai Kwak Tureluur
Gekraagde roodstaart (mannetje) Kwartel Turkse Tortel
Gekraagde roodstaart (vrouwtje) Lepelaar Veldleeuwerik
Gele kwikstaart (mannetje) Matkop Velduil
Geoorde fuut Meerkoet Vink (mannetje)
Goudhaan Merel (mannetje) Vink (vrouwtje)
Goudvink (mannetje) Merel (vrouwtje) Visdief
Goudvink (vrouwtje) Middelste bonte specht Vuurgoudhaan
Grasmus (mannetje) Muskuseend Waterhoen
Grasmus (vrouwtje) Nachtzwaluw (mannetje) Waterral
Graspieper Nijlgans Watersnip
Grauwe gans Nonnetje (mannetje) Waterspreeuw
Grauwe klauwier (mannetje) Nonnetje (vrouwtje) Wielewaal (mannetje)
Grauwe vliegenvanger Oehoe Wilde eend (mannetje)
Groene specht Oeverloper Wilde eend (vrouwtje)
Groenling (mannetje) Oeverzwaluw Wilde zwaan
Grote bonte specht (mannetje) Ooievaar Winterkoning
Grote bonte specht (vrouwtje) Paap (mannetje) Wintertaling (mannetje)
Grote burgemeester Paap (vrouwtje) Witte kwikstaart
Grote stern Paarse strandloper Woudaap
Grote zilverreiger Parkgans / Soepgans Wulp
Grutto Patrijs (mannetje) Zanglijster
Halsbandparkiet (mannetje) Patrijs (vrouwtje) Zilvermeeuw
Halsbandparkiet (vrouwtje) Pestvogel Zilverplevier
Havik Pijlstaart (mannetje) Zomertaling (vrouwtje)
Heggemus Pimpelmees Zwarte kraai
Hollandse kwaker Putter Zwarte mees
Hop Raaf Zwarte roodstaart (vrouwtje)
Houtduif Ransuil Zwarte ruiter
Huismus (mannetje) Rietgans Zwarte specht
Huismus (vrouwtje) Rietgors (mannetje) Zwartkop (mannetje)