De vogelquiz spelen

Sinds 1-7-2021 is deze quiz 7291 keer gespeeld, dit is gemiddeld 7 keer per dag met 32 vragen per keer.

De laatste 10 dagen is deze quiz 45 keer gespeeld, dit is gemiddeld 5 keer per dag met 14 vragen per keer.
Ziet u als vogelkenner een fout in deze quiz, of zijn er vogelafbeeldingen die verwarrend zijn, laat het even weten per e-mail.
Een onjuiste score kan dan door mij gecorrigeerd worden.

Help met het verbeteren en uitbreiden van deze quiz!
Alle vogels die in de quiz gevraagd kunnen worden, staan dit overzicht - klik hier
Voor deze quiz kunt u kwalitatief goede en scherpe foto's toesturen:
Voorwaarden:
- De vogel moet compleet op de foto staan zonder prooi
- Eventuele plaatsing is (als gewenst) met naamsvermelding, website of bronvermelding.
- De maker van de foto moet accoord gaan met plaatsing in de quiz.
- Een uitsnede van de vogel is maximaal 280 * 280 pixels, het detail onderdeel is maximaal 240 * 240 pixels.
- De echte foto - die getoond kan worden na een antwoord - is maximaal 800 * 800 pixels.
- De vogels moeten in Nedeland voorkomen, bronnen hiervoor zijn onder andere
  'Zakgids van vogels van Nederland en België' (6e druk 2018) met de online vogelgids en
  het boek 'De grote encyclopedie Vogels in Europa'.
- Er wordt 1 foto per vogel geplaatst.
- Foto's worden op volgorde van binnenkomst behandeld en geplaatst.
- Plaatsing van foto's is gratis.
- Als na verloop van tijd een veel betere foto gestuurd wordt, dan kan een eerdere foto vervangen worden.

Van deze vogels zoek ik voor opname in de quiz een mooie afbeelding:
Auerhoen (mannetje)
Blauwborst (vrouwtje)
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger (mannetje)
Boomleeuwerik
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Bruine kiekendief (mannetje)
Buidelmees (vrouwtje)
Draaihals
Drieteenmeeuw
Dwergmeeuw
Europese kanarie
Gierzwaluw
Glanskop
Goudplevier
Grauwe klauwier (vrouwtje)
Grote lijster
Grote zaagbek (mannetje)
Holenduif
Kanoet
Keep (vrouwtje)
Kemphaan (mannetje)
Kemphaan (vrouwtje)
Kleine bonte specht (vrouwtje)
Kleine rietgans
Koekoek (vrouwtje)
Kokmeeuw
Krooneend (mannetje)
Krooneend (vrouwtje)
Kruisbek (vrouwtje)
Nachtzwaluw (vrouwtje)
Pijlstaart (vrouwtje)
Rosse grutto (vrouwtje)
Smient (vrouwtje)
Spotvogel
Tafeleend (vrouwtje)
Tuinfluiter
Wespendief
Zeekoet
Zwarte stern
Zwarte zee-eend (mannetje)
Zwarte zee-eend (vrouwtje)
Zwartkop (vrouwtje)

De vogelfoto's van Wikipedia en Pixabay wil ik graag vervangen door foto's met naamsvermelding van de fotograaf.
Die vogelnamen zijn aangegeven met een *-teken, dit zijn deze vogels:

Bergeend (mannetje)
Bergeend (vrouwtje)
Bosuil
Buidelmees (mannetje)
Eider (vrouwtje)
Fazant (mannetje)
Geelgors (mannetje)
Geelgors (vrouwtje)
Gierzwaluw
Groenling (vrouwtje)
Grote burgemeester
Grote stern
Halsbandparkiet (vrouwtje)
Havik
Kleine plevier
Kleine zwaan
Kneu (mannetje)
Kneu (vrouwtje)
Kwartel
Nachtegaal
Nonnetje (mannetje)
Nonnetje (vrouwtje)
Pijlstaart (mannetje)
Raaf
Rotsduif
Slechtvalk
Slobeend (mannetje)
Smient (mannetje)
Toendrarietgans
Topper (mannetje)
Wielewaal (mannetje)
Wielewaal (vrouwtje)
Wilde zwaan
Zilverplevier
Zwarte specht